Spring in het rond, eet gezond !
DISCLAIMER
Bestelling


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE www.springinhetrondeetgezond.be WEBSITE

1. Instemming met de algemene voorwaarden

Welkom op de site van Spring in het rond, eet gezond!.

De toegang tot deze site www.springinhetrondeetgezond.be en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

NV DANONE SA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden om het even wanneer te wijzigen. NV DANONE SA nodigt daarom de gebruikers uit om ze regelmatig te raadplegen.

Deze voorwaarden vormen alle akkoorden tussen NV DANONE SA en de gebruiker. Iedere wijziging of aanvullende inhoud die in deze site wordt opgenomen, zal aan deze voorwaarden onderworpen zijn.

2. Toegang van de site

2.1. Met uitzondering van de verbindingskosten is de toegang tot de inhoud van deze site gratis en vereist hij geen voorafgaande inschrijving of abonnement.

2.2. NV DANONE SA behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen, zonder de gebruiker vooraf te verwittigen. NV DANONE SA kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid oplopen.

3. Eigendom van de site

Deze site is de exclusieve eigendom van NV DANONE SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Jules Cockxstraat, 6, bus 1, 1160 Brussel, met RPR Brussel 0402.734.595.

Verantwoordelijke van de publicatie: Albert Ragon - Managing Director NV DANONE SA

De host van de site is All2All.

4. Auteursrechten en sui generis rechten

Alle teksten, commentaren, titels, foto\'s, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerdesequenties,video,illustraties weergegeven op deze site, evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van NV DANONE SA en/of gebruikt NV DANONE SA onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten.

Alleen de elektronische kopie voor privé-gebruik van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door NV DANONE SA toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd en dat het gebruik van de site conform is met de wetten en reglementen terzake.

NV DANONE SA kent aan de gebruikers van haar site, op de door het auteursrecht beschermde werken waarover NV DANONE SA over het auteursrecht beschikt alsmede op de door sui generis rechten beschermde elementen, een persoonlijk, gericht en niet-exclusief gebruiksrecht toe van de site. NV DANONE SA kan om het even wanneer, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

Het reproduceren, kopieren, verkopen of exploiteren met een ander dan het bovenvermelde doel, alsook de wijziging, verspreiding of het gebruik met of zonder een commercieel doel kan namaak zijn, die strafrechtelijk wordt bestraft, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van NV DANONE SA. De gebruiker verbindt er zich dus toe deze daden niet zonder toestemming te verrichten alsmede, onder andere, headers na te maken of op enige andere manier te manipuleren om de herkomst van de inhoud via de dienst te verbergen.

5. Merken

De merken en/of logo\'s van NV DANONE SA of van andere vennootschappen van de Danone groep die op deze site verschijnen, zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en/of voor andere landen en zijn door het merkenrecht beschermd.

Elk gebruik van deze merken of logo''s van NV DANONE SA en/of van andere vennootschappen van de Danone groep maken, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de merkhouder, een merkinbreuk uit waarvoor de inbreukmaker aansprakelijk is.

6. Gebruik van de site en van haar inhoud

NV DANONE SA verleent aan de gebruikers van haar site het persoonlijk en niet-exclusief recht de site voor hun eigen privé doeleinden te raadplegen. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van NV DANONE SA, is het verboden om informaties uit deze site te verkopen of voor commerciele doeleinden te gebruiken. NV DANONE SA kan om het even wanneer, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken.

Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van NV DANONE SA of van haar producten kan bezoedelen.

Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch, haatdragend, schade kan toebrengen aan minderjarige gebruikers of anderszins laakbaar is.

7. Aansprakelijkeid in verband met de inhoud van de website

Binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, levert NV DANONE SA de site "als dusdanig". NV DANONE SA verleent geen enkele impliciete noch expliciete waarborg over de werking en/of de inhoud van de site.

NV DANONE SA biedt geen waarborg over de continuteit, de toegang, de beschikbaarheid en/of de werking van de site en van de ermee samenhangende diensten.

NV DANONE SA doet haar uiterste best opdat de informatie die zij op deze site verspreidt juist is. NV DANONE SA kan echter de juistheid of volledigheid van deze informatie niet waarborgen. Bijgevolg kan NV DANONE SA geen impliciete of expliciete waarborg geven in verband met de inhoud van deze site.

NV DANONE SA zal niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte al dan niet commerciele schade, voortvloeiend uit het gebruik van de site.

NV DANONE SA wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die zouden worden geimporteerd bij het downloaden van éé van de elementen van de sites waarnaar NV DANONE SA via hypertekstkoppelingen of via e-mails verwijst.

8. Persoonsgegevens die door NV DANONE SA worden verzameld

8.1. Bij een bezoek van deze site, bewaart NV DANONE SA de volgende gegevens, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

- het e-mailadres van de gebruiker (wanneer ze een boodschap stuurt, een vraag stelt vanwege deze Internet site of, in het algemeen, wanneer ze met NV DANONE SA door e-mail communiceert);
- alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd
- alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan NV DANONE SA heeft verstrekt.

Bovendien, als de gebruiker een online bestelling uitvoert, zal NV DANONE SA de volgende gegevens bewaren:

- Titel
- Naam en voornaam
- Adres en e-mailadres van de ingeschreven gebruiker;

De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan NV DANONE SA meedeelt.

Deze website heeft niet als doel gevoelige informatie te verzamelen.

8.2. Op deze site gebruikt NV DANONE SA cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internet server en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de webpagina's die u hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult. Dit gebruik van cookies door NV DANONE SA laat ons toe u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

De meeste navigators aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die niet aanvaarden of dat ze melden dat een cookie werd verzonden.

8.3. Als NV DANONE SA gegevens overdraagt of ontvangt op haar website, behoudt NV DANONE SA zich het recht de coderingstechnologieen te gebruiken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

8.4. NV DANONE SA verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 en de Wet van 26 februari 2003, net als het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de voormelde wet.

9. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door NV DANONE SA

De persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld en bewaard door NV DANONE SA (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) en kunnen aan derden worden gecommuniceerd voor commerciele doeleinden, indien de gebruiker zijn akkoord hiermee heeft bevestigd middels de overeenstemmende opt-in/opt-out. Bankrekeningnummers en gezondheidsgegevens zullen nooit gecommuniceerd worden aan derden.

De persoonsgegevens worden gebruikt door NV DANONE SA om de gebruiker te contacteren en informeren indien de gebruiker daartoe zijn akkoord heeft gegeven conform de overeenstemmende opt-in, in het kader van haar acties, om de inhoud van zijn website te verbeteren, om de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van deze site, om informatie aan te vragen en suggesties te verkrijgen, alsmede voor statistische doeleinden evenals commerciele doeleinden (met inbegrip van direct marketing) en voor de mededeling van informatie over onze producten. En elk ander administratief commercieel doel.

Indien NV DANONE SA de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken, verbindt NV DANONE SA zich ertoe de gebruiker te contacteren alvorens haar gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om de gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om de gebruiker de kans te bieden haar deelname te weigeren.

10. Recht van toegang, verzet en verbetering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 199 8 en de wet van 26 februari 2003, net als het koninklijk besluit van 13 februari 2001 heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Indien de gebruiker gebruik wil maken van deze rechten kan ze contact met NV DANONE SA opnemen:

- via e-mail : consumer.belux@danone.com
- via fax : 027719897
- via post: NV DANONE SA Jules Cockxstraat 6, bus 1, 1160 Brussel

11. Over communicatie via e-mail

De gebruiker laat NV DANONE SA toe om haar e-mails te sturen, o.a. voor promotionele doeleinden, indien de gebruiker daartoe instemde door middel van de overeenstemmende opt-in.

Als de gebruiker in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van NV DANONE SA, kan zij een e-mail sturen aan het volgende adres consumer.belux@danone.com

12. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

Als de gebruiker wenst te reageren op éé van de hiervoor beschreven praktijken, kan ze NV DANONE SA contacteren :
- via e-mail : consumer.belux@danone.com
- via fax : 027719897
- via post: NV DANONE SA Jules Cockxstraat 6, bus 1, 1160 Brussel

Als de gebruiker vindt dat deze site niet in overeenstemming is met ons ''privacy-beleid'', neem dan contact op met ons bedrijf op hetzelfde adres.

13. Hypertekstkoppelingen

De links naar deze site en naar andere sites moeten vooraf goedgekeurd zijn door NV DANONE SA.

De site kan aan de gebruiker, alsook aan derden, links aanbieden naar andere sites of naar andere internetbronnen. NV DANONE SA oefent geen controle uit op deze sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld noch enige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal of informatie beschikbaar vanaf deze sites van derden.

NV DANONE SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of met het feit dat vertrouwen werd gesteld in de inhoud van de sites van derden of in de goederen en diensten beschikbaar op deze sites van derden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor en draagt alle risico\'s verbonden met het gebruik dat zij maakt van de inhoud van de site waarnaar op de site wordt verwezen, met name als zij vertrouwt op de opportuniteit, het nut of de volledigheid van deze inhoud.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

NV DANONE SA behoudt zich het recht voor rechtsvorderingen in te stellen tegen personen die handelen op een manier die als onwettelijk of ongeoorloofd of in overtreding met deze voorwaarden kan worden beschouwd.